5

Mã SKU: 1234
  • Mã thẻ : 10001
  • Tên: A
  • Nha Khoa: Anh Linh
  • Giá trị đến: 02/12/2027
  • Labo : Anh Linh
  • Số lượng răng: 6
  • Loại phục hình : RĂNG SỨ ZIRCONIA DDBIO
  • Xuất xứ : Đức
  • Màu răng: